پیدا

گسترده

درخواست حذف اطلاعات

"‏ گسترده کرده است ... تنهایی مرا ... آگاهی از جهان " ... شاعر: نمی دانم ...