پیدا

گفتا

درخواست حذف اطلاعات

پرسیدم از طبیبی احوال دوست، گفتا ... فی بعدها عذاب، فی قرب ها السلامه ... (+)